Regulamin imprez

Zarządzenie Nr 5/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez

Na podstawie § 6 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin imprez, w brzemieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1 określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Celina Skromak

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018

Dyrektora GOK w Biłgoraju z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez

Regulamin imprez

 1. Postanowienie ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju - zwany dalej Organizatorem.
  2. Przez imprezę rozumie się imprezy artystyczne i rozrywkowe, przedstawienia, koncerty, wykłady otwarte, wystawy otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty oraz wszelkie spotkania, konkursy, kursy, uroczystości publiczne organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
  3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa
  1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
  2. Każdy organizowany przez GOK konkurs będzie posiadał odrębny regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej Organizatora www.gokbilgoraj.pl
  3. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
  4. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, bądź inne kryteria kwalifikacyjne, o których informuje Organizator.
 3. Zmiany terminu imprezy
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
  3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Biłgoraju, na stronie internetowej www.gokbilgoraj.pl lub przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, telefonicznie.
 4. Opłaty za imprezy
  Imprezy są bezpłatne.
 5. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika imprezy
  1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 28 53, adres email: gokbilgoraj@op.pl.
  2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: gokbilgoraj@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
  4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
  5. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych.
  7. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane uczestników zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 z późn. zm.) oraz obowiązującymi w GOK przepisami kancelaryjno – archiwalnymi.
  9. Na zasadach określonych przepisami RODO, Uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od Administratora:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
   • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody, a ponadto, uczestnik imprezy posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  10. Gdy Uczestnik imprezy uzna , iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odpowiedzialność
  1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
  2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter promocyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.
 7. Zmiany Regulaminu

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie www.gokbilgoraj.pl